MWB Nieuwsbrief 2021

Nieuws van Milieuwerkgroep Buren e.o.

Mei 2021


Gevolgen Omgevingswet

Marianne Suij

Als de Omgevingswet – zoals het er nu uitziet- in de loop van 2022 wordt ingevoerd gaat er veel veranderen:
tientallen bestaande wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen, water-, milieu- en natuurplannen, maken plaats voor deze ene wet.
De bedoeling van de Omgevingswet is:

  • Dat de aanvraag van vergunningen simpeler, minder bureaucratisch en sneller gaat verlopen (bv. omgevingsvergunningen bij de gemeente).
  • Dat het beleid minder dichtgetimmerd is.
  • Dat er meer maatwerk mogelijk wordt.

Een belangrijk aspect van de Omgevingswet is dat van de aanvrager van een vergunning wordt verwacht dat deze een vorm van participatie aanbiedt aan belanghebbenden. Hoewel het ontbreken van een participatieproces op zich geen reden is om een vergunning te weigeren.

Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is de gemeente Buren bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie (min of meer als vervanging van het bestemmingsplan).
Als Milieuwerkgroep hebben wij het afgelopen jaar in een aantal inventarisatierondes van de gemeente onze standpunten wat betreft de belangen van natuur, milieu en landschap naar voren gebracht.
Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de Omgevingsvisie van de gemeente Buren zal worden behandeld in de Gemeenteraad.


De drie ooievaarsnesten in Beusichem

Het gaat goed met de ooievaars!

Els Barmen ’t Loo

Ook ‘ons‘ nest is sinds eind februari weer bezet door 2 ooievaars. Buiten dit nest zijn er dit jaar in Beusichem nog 2 andere bezette ooievaarsnesten. In de gehele gemeente Buren staan ooievaarsnesten in Buren, Ingen, Maurik, Ravenswaaij (2 stuks), Rijswijk (2 stuks) en Zoelen.

Voor meer informatie over ooievaars zie : www.ooievaars.eu

Ook kun je de webcam van het ooievaarsopvangcentrum in Herwijnen bekijken, waar je 5 ooievaarsnesten kunt volgen: https:/omroepgelderland.nl/nieuws/6767996/LIVESTREAM-Ooievaarsopvang-Herwijnen


Waterkwaliteit van waterpartijen in het westelijke deel van de Beusichemse Uiterwaarden

Goof den Hartogh

Tussen de Lek en waterpartijen – de zogenaamde strangen – in het westelijke deel van de Beusichemse uiterwaarden liggen grote maispercelen. Deze maisakkers worden hoogstwaarschijnlijk zwaar bemest. Het is te verwachten dat er er veel meststoffen uitspoelen naar de strangen die in de zomer een lager waterpeil hebben dan de Lek. De meststoffen zullen grote nadelige invloed hebben op de waterkwaliteit in de strangen en daarmee op de natuurwaarden.

In het provinciaal Natuurplan hebben de strangen en de naastliggende maispercelen de aanduiding Gelders Natuur Netwerk, wat betekent dat er hoogwaardige natuur voorkomt, en dat daarnaar moet worden gestreefd als dat nog niet is gerealiseerd.

Wij hebben bij de inspraak op de Omgevingsvisie van de Provincie Gelderland dan ook aangegeven dat het gebruik van de percelen voor maisteelt volkomen strijdig is met de doelstelling. We laten onderzoek uitvoeren naar de invloed van de bemesting op de waterkwaliteit van de strangen en zullen aan de hand van de uitkomsten verdere actie ondernemen.


Nieuwe bomen in Zoelmond!

Willem Welling


Tot groot verdriet werden in Zoelmond enkele oude eiken gekapt voor nieuwbouw op de plaats van het voormalige dorpshuis ‘De groene eik’. Overleg tussen vertegenwoordigers van de Gemeente Buren en enkele (steun)leden van de Milieuwerkgroep heeft geleid tot compensatie in de aanplant van in totaal een tiental jonge boompjes op verschillende locaties in het dorp.

Hoopgevend voor de toekomst: en nu maar groeien!


Vliegen met modelvliegtuigjes

Goof den Hartogh

De Betuwse Modelvliegclub heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor het vliegen met modelvliegtuigjes, op een perceel ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal, nabij de golfbaan de Beldert.

Volgens de gemeente kan in dit geval met een melding worden volstaan, als het vliegen geen nadelige gevolgen heeft voor de omgeving. ls dat wel het geval, dan moeten er passende maatregelen worden getroffen.

Wij zijn zijn er niet gerust op dat er geen nadelige gevolgen zijn voor vogels in dit gebied, omdat er niet zo ver van het perceel weidevogelgebieden liggen. Het is ons inziens niet ondenkbaar dat het de vogels zal verstoren, met name in het broedseizoen.

We hebben contact opgenomen met een bestuurslid van de Modelvliegclub, en met hem afgesproken dat we zullen komen kijken tijdens hun activiteiten. Zo kunnen we de mogelijke impact voor de vogels bepalen.