MWB Nieuwsbrief 2023

Nieuws van

Milieuwerkgroep Buren e.o.

oktober 2023


Milieuwerkgroep Buren bestaat 40 jaar!

In1982 is Milieuwerkgroep Buren en Omstreken opgericht. Sindsdien hebben tal van bestuursleden en werkgroepleden hun steentje bijgedragen aan de verbetering van natuur en landschap in onze directe omgeving.

Jaap Wildschut is een van de oprichters die bij de notaris aanwezig was om de Statuten van de Stichting vast te leggen, en hij is nog steeds onze voorzitter!

Hiernaast zie je een kopie van een deel van de Statuten uit 1982, waar het doel en de werkwijze van de Stichting omschreven is. In 2019 is Artikel 2b uitgebreid met de termen archeologische en aardkundige waarden. Na meer dan 40 jaar zijn onze doelstellingen nog steeds actueel.


Inventarisatie rabatten en vrijwilligers gezocht

In de uiterwaarden langs de dijk tussen Culemborg en Beusichem liggen rabatten. Dit zijn rijen smalle rietlandjes tussen lager gelegen sloten. Deze gebiedjes hebben een hoge natuurwaarde met een zeer gevarieerde begroeiing.

De Natuur en Vogelwacht van Culemborg heeft dit voorjaar de flora van de rabatten en slootjes en de er in voorkomende amfibieën geïnventariseerd. In de sloten tussen de rabatten waren veel larven van Kamsalamanders aanwezig.

Kamsalamander

Het is noodzakelijk dat elk jaar het riet gemaaid en afgevoerd wordt, om deze soortenrijkdom in stand te houden. Dit doen wij elk jaar met een groepje vrijwilligers. Tussen half juni en half juli is de periode dat er gemaaid wordt. Heeft u zin om deze periode een paar keer een dagdeel mee te helpen, dan bent u van harte welkom.

Wilt u informatie over het helpen bij het rietlandbeheer of wilt u zich hiervoor aanmelden, stuur dan een email naar Marianne Suij : suijmarianne@gmail.com


Nieuws in het kort

De paddentrek in 2023

Tijdens de paddentrek in het voorjaar van 2023 zijn door onze vrijwilligers 386 padden en 19 (groene) kikkers overgezet. Dit is gebeurd op de Veldweg, Nieuweweg en de Westkanaalweg tussen Rijswijk en Zoelen.

Zienswijze parapluplan Archeologie

Gemeente Buren heeft dit jaar een overzichtsplan geschreven waarin staat hoe er met archeologische waarden in de bodem van de gemeente moet worden omgegaan, het zogenaamde Paraplubestemmingsplan gemeente Buren. MWB is het niet eens met een aantal punten in dit plan, en heeft een zienswijze ingediend. Zie voor deze zienswijze het document:

Ooievaarsnest

Dit jaar is het ooievaarsnest aan de Lekdijk West in Beusichem weer bezet geweest door het ooievaarspaar. Er zijn 2 jongen uit het nest gekomen. Of ze voorspoedig opgegroeid zijn, is niet zeker. Door voedselgebrek en/of slechte weersomstandigheden bestaat de kans elk jaar dat jonge ooievaars het niet overleven.

Jaarverslag 2022

In onze jaarverslagen staan veel onderwerpen waar wij ons zoal mee bezig houden, met een al dan niet succesvol resultaat. Ook voor 2022 is er weer een jaarverslag geschreven. Interesse? Zie onderstaande link:


MWB en de ontwikkeling van de groene omgeving van het Amsterdam-Rijnkanaal

Willem Welling

De komende decennia staat Rijkswaterstaat voor de opgave om de kanaalbeplanting planmatig en met een doelmatige visie in stand te houden en door te ontwikkelen.

Langs bovengenoemd kanaal staan duizenden bomen, die hun maximale levensduur binnenkort bereiken. Ook is er aantasting van bomen door de eikenprocessierups, en is er sprake van bomenziektes als essentaksterfte en iepenziekte. Bovendien zijn de inzichten op het vlak van klimaat en duurzaamheid veranderd.

Met Rijkswaterstaat als opdrachtgever, en als uitvoerder door Rijkswaterstaat ingeschakelde bureaus, is er een overleg gestart met verschillende inspraak-betrokkenen:

  • Overheden (Provincies, Gemeenten)
  • Belangenorganisaties, waaronder de MWB
  • Gebruikers / omwonenden (bedrijven, agrariërs, particulieren)

Het traject is ten behoeve van de inspraak ingedeeld in een aantal deelprojecten: MWB is met name betrokken geweest bij het deelproject Wijk bij Duurstede tot Tiel, het zogeheten Betuwepand. MWB heeft gepleit voor veel biodiversiteit en het belang van het behoud van de paddenpopulatie in het deelproject.

De resultaten van dit overleg zijn gegoten in de vorm van een:

  • Inpassingsvisie (doelstelling, nodige maatregelen en beplantingsvormen)
  • Landschapsplan (ontwerpprincipes)
  • Faseringsplan (maatregelen en verjongingsstrategie)

Het is nog onbekend wanneer de uitvoering van het Betuwepand deelproject gaat plaatsvinden.