MWB Nieuwsbrief 2022

Nieuws van

Milieuwerkgroep Buren e.o.

mei 2022


De paddentrek

Els Barmen `t Loo

In het vroege voorjaar ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap. Als eerste trekken de salamanders (eind januari/begin februari) naar hun voortplantingswateren. De kikkers en padden trekken later, als het over een etmaal tussen de 8-10 °C is, en dat ongeveer 3 dagen blijft. Daarbij moet het ook regenen, anders drogen ze uit tijdens de trek.

De trek vindt hoofdzakelijk na de schemer plaats. Tijdens hun trek naar het water moeten ze wegen oversteken wat niet zonder gevaar is, en de kans is vrij groot dat ze doodgereden worden. Ook blijven sommige mannetjespadden langer op de weg zitten om te wachten totdat er een vrouwtje voorbij komt, wat het risico om doodgereden te worden verhoogt.

Om het doodrijden van padden te voorkomen helpen vrijwilligers van de MWB ze in het voorjaar met oversteken.

Voorheen gebeurde dat hoofdzakelijk op de Lekdijk West van Beusichem naar Culemborg, maar sinds de dijkverzwaring zijn daar helaas bijna geen kikkers en padden meer te bespeuren.

Eenmaal aangekomen in het voortplantingswater zullen de vrouwtjes na het eieren leggen weer vrij snel uit het water gaan en verblijven ze de rest van het jaar op het land in hun zomerbiotoop. De mannetjes blijven wat langer in het water totdat er geen vrouwtjes meer zijn om mee te paren. In september/oktober trekken de padden, in oktober/november de kikkers en in oktober de salamanders weer terug naar hun winterbiotoop.

Onze aandacht richt zich nu op de Veldweg, Nieuweweg  en Westkanaalweg bij Zoelen. Jammer genoeg is dit een drukke doorgaande route waar hard gereden wordt. Het is lastig om daar in het donker padden over te zetten. Desondanks zijn er dit jaar in 2022 vooral in de maand maart meer dan 400 padden geholpen met het oversteken. Vooral op de Veldweg werd dit jaar veel getrokken.


Vrijwilligers gezocht!

In de uiterwaarden langs de dijk tussen Culemborg en Beusichem liggen rabatten. Dit zijn rijen smalle rietlandjes tussen lager gelegen sloten. Deze gebiedjes hebben een hoge natuurwaarde met een zeer gevarieerde begroeiing. Het is noodzakelijk dat elk jaar het riet gemaaid en afgevoerd wordt, om deze soortenrijkdom in stand te houden. Dit doen wij elk jaar met een groepje vrijwilligers, ook in 2022 weer. Tussen half juni en half juli is de periode dat er gemaaid gaat worden. Heeft u zin om deze periode een paar keer een dagdeel mee te helpen, dan bent u van harte welkom.

Wilt u informatie over het helpen bij het rietlandbeheer of wilt u zich hiervoor aanmelden, stuur dan een email naar Marianne Suij : suijmarianne@gmail.com


De omgevingsvisie van de gemeente Buren

Jaap Wildschut

Eind vorig jaar lag het concept van de Omgevingsvisie ter inzage. Het is een rapport waarin de gemeente de grote lijnen schetst voor het toekomstige ruimtelijk beleid. De Milieuwerkgroep was het op een aantal essentiële punten niet eens met het geschetste toekomstbeeld, en heeft daarom een uitgebreide inspraakreactie geschreven. Zie voor de volledige tekst van deze reactie: Zienswijze Omgevingsvisie

Naar onze mening werd nauwelijks ingespeeld op de grote problemen van deze tijd, zoals klimaatverandering, CO2-problematiek en stikstofproblematiek, en lag de nadruk te veel op groei, zoals van bijvoorbeeld verblijfsrecreatie, woningbouw en boomkwekerijen.

Ook was er in de Omgevingsvisie onder meer te weinig aandacht voor natuur en landschap, weidevogels, en cultuurhistorische en archeologische waarden.

In de reactie nota legden burgemeester en wethouders de meeste van onze bezwaren naast zich neer, iets wat helaas te verwachten was.

Op 12 mei hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bedenkingen voor de gemeenteraad toe te lichten. Zie hiervoor: https://channel.royalcast.com/buren/#!/buren/20220512_1

De gemeenteraad kan nog aanpassingen aanbrengen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie op 14 juni definitief vaststelt.


Even voorstellen: een nieuw werkgroeplid

José Borsboom

Als nieuw werkgroeplid is mij gevraagd mij voor te stellen. Mijn naam is José Borsboom, bouwjaar 1954. Ik heb 38 jaar als boswachter gewerkt en ik ben nu ruim 2 jaar met pensioen. Als boswachter bij Staatsbosbeheer was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken had met handhaving BOA, recreatie,  communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers in de natuurterreinen van ’s-Hertogenbosch tot een heel stuk zuidelijker tot Moergestel en St. Oedenrode. Omdat ik startte als boswachter algemeen heb ik een bredere kennis van bos en natuurbeheer en ecologie,  dan de takenachtergrond doet vermoeden.

Ik was altijd al van plan me aan te sluiten bij een milieugroep zodra ik met pensioen zou gaan met als doel me in te zetten voor bescherming van milieu en natuur.  En dat samen te doen met gelijkgestemden.

28 Jaar geleden zijn we begonnen met een weiland achter ons huis om te vormen tot een 2.000 meter ecologische tuin met heel veel inheemse planten en bomen en struiken. Resultaat zeer veel dieren, waaronder kamsalamanders, egels, spechten, en vele soorten insecten.

  


Boomkwekerijen

Jaap Wildschut

Zoals bekend houdt de Milieuwerkgroep zich al lange tijd bezig met de zich steeds maar verder uitbreidende boomkwekerijen in Buren. De oprukkende boomkwekerijen met de duizenden bamboestokken zijn een landschappelijke ramp. Ze tasten de cultuurhistorische en archeologische waarden aan en er wordt intensief gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.

Wij zijn van mening dat de aanleg van nieuwe boomkwekerijen volgens de regels van het bestemmingsplan niet zomaar mag, maar de gemeente denkt daar anders over. Wij hebben daarom een aantal kwesties voorgelegd aan de rechtbank. Tot op heden is er nog geen zittingsdatum gepland. Het blijft spannend.

De gemeente had een uitgelezen kans om de boomkwekerijen via de Omgevingsvisie te reguleren. Helaas laat ze die kans liggen. Sterker nog: ze wil pottenteelt (een soort “bio-industrie” op het gebied van boomkwekerijen) ruim baan geven terwijl die teeltmethode nu nog verboden is. Een gemiste kans!


Oproep aan de steunleden en donateurs

De jaarlijkse bijdrage van onze steunleden stelt ons in staat dit werk te blijven doen. De hoogte van uw donatie mag u zelf bepalen.

Met dit geld worden met name proceskosten en advocaatkosten betaald. Daarnaast is er geld nodig voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk, zoals de kosten van gereedschap en het afvoeren van maaisel uit de uiterwaarden.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL97INGB0005375566 t.n.v. Stichting Milieuwerkgroep Buren e.o.

Onze hartelijke dank hiervoor!